ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

تمدید
انتقال
هزینه ثبت
دامنه
153,400 تومان
1 سال
153,400 تومان
1 سال
130,400 تومان
1 سال
.com
190,400 تومان
1 سال
190,400 تومان
1 سال
190,400 تومان
1 سال
.org
190,600 تومان
1 سال
190,600 تومان
1 سال
162,200 تومان
1 سال
.net
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.co
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.ir
207,800 تومان
1 سال
207,800 تومان
1 سال
35,100 تومان
1 سال
.info
219,100 تومان
1 سال
219,100 تومان
1 سال
125,800 تومان
1 سال
.me

Please choose a category from above.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه