ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

تمدید
انتقال
هزینه ثبت
دامنه
128,700 تومان
1 سال
128,700 تومان
1 سال
128,700 تومان
1 سال
.com
159,900 تومان
1 سال
159,900 تومان
1 سال
159,900 تومان
1 سال
.net
3,900 تومان
1 سال
N/A
3,900 تومان
1 سال
.ir
159,700 تومان
1 سال
159,700 تومان
1 سال
159,700 تومان
1 سال
.org
325,600 تومان
1 سال
325,600 تومان
1 سال
325,600 تومان
1 سال
.co
174,400 تومان
1 سال
174,400 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.info
183,800 تومان
1 سال
183,800 تومان
1 سال
105,500 تومان
1 سال
.me
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.ac.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.net.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.org.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir

Please choose a category from above.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه